سازنده Doom برای پروژه بعدی خود روی توسعه موتور iD Tech 8 کار می‌کند