انتظار داریم Starfield نسبت به عناوین قبلی ما در زمان عرضه بازیکنان بیشتری را جذب نماید