تنها یک روز پس از انتشار، بیش از ۱۰۰ ماد برای Starfield منتشر شده است