بازی Fallout 4 تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ میلیون نسخه فروخته بود