کارگردان Marvel’s Spider-Man 2 از رابطه کاری استودیو اینسامنیاک با مارول گفت