۶ میلیون نفر بازی Ghostwire: Tokyo را تجربه کرده‌اند