بازی Mortal Kombat 1 نمرات بسیار بدی از سوی کاربران کسب کرده است