طرفداران مورتال کامبت ۱ از عملکرد مگان فاکس شدیدا ناراضی هستند