بازیگر فیلم بیوگرافی بروس لی ۵ سال برای این نقش تمرین کرده است