تاریخ انتشار بخش آخر از فصل چهارم انیمه اتک آن تایتان مشخص شد