سازندگان Baldur’s Gate 3 بر روی حالت عکاسی و بهبود عملکرد بیشتر کار می‌کنند