نمرات فیلم The Nun 2 منتشر شد، انتظار زیادی نداشته باشید