تاکنون بیش از ۶ میلیون بازیکن استارفیلد (Starfield) را تجربه کرده‌اند