بازی Witchfire یک سال در حالت دسترسی اولیه باقی خواهد ماند