بتسدا به عمد اکثر سیارات بازی Starfield را خالی گذاشته است