اعتصابات اخیر نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای برادران وارنر هزینه داشته است