بازی CSGO در هر ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱ میلیون بازیکن همزمان داشت