Mortal Kombat 1 «یک سکوی پرتاب روایی» برای بازی‌های بعدی خواهد بود