The Equalizer 3 کار خود را در گیشه با قدرت آغاز کرد