Assassin’s Creed Mirage در ابتدا یک DLC برای والهالا بود