گزارش: اطلاعاتی از نحوه اجرای Marvel’s Spider-Man 2 روی PS5 منتشر شد