کارگردان Mortal Kombat 1 می‌خواهد کاری کاملاً متفاوت را نسبت به گذشته انجام دهد