آمار عرضه Baldur’s Gate 3 بسیار فراتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم