چهار خودروی جدید به Gran Turismo 7 اضافه خواهند شد