نقش Kraven در Marvel’s Spider-Man 2، مثل یک کاتالیزگر برای داستان بازی است