مشخصات اجرایی Armored Core 6 بر روی تمام پلتفرم‌ها اعلام شد