مدت زمان بخش داستانی Mortal Kombat 1 به اندازه دو نسخه قبلی خواهد بود