مایکروسافت و CMA دو ماه دیگر برای حل و فصل خرید اکتیویژن بلیزارد مهلت گرفتند