فروش بیشتر PS5 نسبت به PS4 و فروش کمتر Xbox Series X|S نسبت به Xbox One در بازه مشابه