عنوان Baldur’s Gate 3 بیش از ۲.۵ میلیون واحد در زمان دسترسی زودهنگام فروخته است