تعداد پلیرهای همزمان Remnant 2 به بیش از دوبرابر نسخه‌ی قبلی در استیم رسید