تریلر جدید Neo Berlin 2087 مبارزات، تنظیمات و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد