تخفیف کنسول‌ PS5 در سراسر اروپا؛ آماده معرفی مدل جدید باشیم؟