بتسدا برای ساخت ادیان مختلف در Starfield با نویسنده Skyrim و Fallout 4 مشورت کرده که حالا یک کشیش است