بازی بعدی Battlefield این سری را به عنوان یک اکوسیستم کاملاً متصل بازسازی خواهد کرد