بازیکنان دسترسی زودهنگام Baldur’s Gate 3 باید سیوهای خود را پاک کرده و قبل از انتشار نهایی، بازی را حذف کنند