ارسال ۴۱.۷ میلیون PS5 به فروشگاه‌ها؛ افزایش فروش و کاهش سود شرکت سونی به دلیل خرید و تصاحب