واکنش شدید بتسدا نسبت به اظهارات اخیر طراح World of Warcraft در مورد صفحه شروع بازی