Sea of Thieves از مرز ۵ میلیون کاربر عبور کرد | به‌روزرسانی Cursed Sails نیز در دسترس قرار گرفت