یک کارت جدید از بسته‌ی گسترش‌دهنده The Boomsday Project معرفی شد