گزارش مالی شرکت کونامی منتشر شد | کاهش سود ۱۳ درصدی