کوجیما در توسعه Metal Gear Solid Delta: Snake Eater نقشی نداشته است