منتقد Starfield ادعا می‌کند در ۱۵ ساعت اول هیچ باگی پیدا نکرده است