مدیرعامل Epic: پرداخت‌های درون برنامه‌ای منصفانه بهترین راه کسب درآمد است