قرارداد مایکروسافت و اکتیویژن، ارزش IPها را در کنسول، PC و موبایل نشان می‌دهد