پروژه‌های جدید باید بگویند که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند یا خیر