شایعه: کارکرد باتری کنسول پروژه Q سونی بین ۳ تا ۴ ساعت است