سازنده‌ی Metroid Dread روی دو عنوان معرفی نشده کار می‌کند