دیوارهای نامرئی در Starfield باز خواهند گشت؛ انتظار اکتشاف بدون محدودیت را نداشته باشید