خط زمانی Starfield نزدیک به ۳۰۰ سال پیشینه را که منجر به رویدادهای بازی می‌شود، شرح می‌دهد